ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος https://olympicovision.com (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «OlympicoVision», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου, αρ. 39 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/ χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει  να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την χρήση της ιστοσελίδας και αν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η OlympicoVision διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους χρήσης οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης.  Η OlympicoVision θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνονται οι επισκέπτες/χρήστες. Oι επισκέπτες/ χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών, αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

Για την επεξεργασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της OlympicoVision,  η οποία είναι και ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, βίντεο, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στην διαχειρίστρια εταιρεία και άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση αυτής από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου.  Οι επισκέπτες οφείλουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επιπρόσθετα οι επισκέπτες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση της ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία ή και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπου τρίτων ή δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών  και η χρήση των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Η OlympicoVision, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η OlympicoVision δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της OlympicoVision και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας

Comments are closed.